Verantwoording medezeggenschap cliënten

Jaarlijks voldoen wij aan de wettelijke verplichting om na te gaan of er behoefte is aan de oprichting van een cliëntenraad. Vanuit cliënten vertegenwoordiging wordt tot nu toe teruggegeven dat de noodzaak (nog) niet bestaat omdat de communicatie lijnen duidelijk en kort zijn, de tijdslijnen van (re)actie navenant. Naast de vormen van – en invulling geven aan – medezeggenschap in het algemeen, en in het kader van het ‘ontbreken’ van een cliëntenraad in het bijzonder, dient nog opgemerkt te worden dat alle cliënten bij ons verblijven juiste vanwege de opvattingen, beleid, inzichten en koers van onze organisatie m.b.t. de zorg en diens (wettelijke vertegenwoordiging) instemming en enthousiasme hebben.

Zeggenschap heeft betrekking op vooral de invloed op de individuele zorg en wordt gewaarborgd in het zorgplan.

Medezeggenschap heeft vooral betrekking op de organisatie breed en wordt normaal gesproken toebedeeld aan een cliëntenraad. Daar onze organisatie klein, plat van structuur is er (nog) geen verplichting deze in te stellen.

Inspraak heeft vooral betrekking op ‘weten wat er leeft’ onder de cliënten en betrokkenen.

  • Elazorg gebruikt diverse ‘tools’ om aan deze drie vormen van medezeggenschap invulling te geven:
  • Een periodiek ‘huiskamer overleg’ waarin, binnen een kleine setting, cliënten kunnen aangeven wat er leeft.
  • Een periodiek klanttevredenheidsonderzoek (op het gebieden wonen en werken) geeft inzichten over de ingeslagen weg in het algemeen en geeft de cliënt specifiek het gevoel van gezien en gehoord worden.
  • Informeler, maar wel belangrijk qua openheid, is de halfjaarlijkse BBQ waarin eerlijkheid binnen een setting van samenzijn het best tot zijn recht komt.
  • Een ideeënbus.

Naast deze algemene vormen van collectieve medezeggenschap is er ook een individuele vorm van
inspraak:

  • Een kwartaalgesprek met de persoonlijk begeleider over afspraken en wat gaat goed/kan beter.
  • Regelmatige voortgangsevaluatie van het zorgplan met terugkoppeling.
  • ‘Zicht op zorg’: Zicht op zorg dankzij ONS(ecd)-functie om rapportages mee te lezen en informatie toe te voegen.

Onze externe client-vertrouwenspersonen (wkkgz en Wzd) fungeren als een soort van ‘waarborg’ voor de rechten van onze client op dit gebied: Indien wij als organisatie iets over het hoofd zien, zal/kan dit door de client of diens vertegenwoordiger daar worden aangekaart.