Verantwoording medezeggenschap cliënten

Beleidsplan inspraak

De Wmcz 2018 geeft zorgaanbieders veel ruimte om zelf in te vullen hoe zij inspraak organiseren en over welke concrete onderwerpen cliënten en hun vertegenwoordigers gelegenheid krijgen om hun mening te geven. Dit kan geconcretiseerd worden in een beleidsplan inspraak. Het ligt voor de hand dat zorgaanbieders bij het opstellen daarvan de cliëntenraad betrekken. De raad zal hierover immers ideeën hebben en moet bovendien ook zelf met de resultaten van de inspraak aan de slag gaan.

Het doel van inspraak; het doel van inspraak is dat je steeds met elkaar in gesprek bent. Dat je wordt gehoord als cliënt en naasten. Dat er iets gebeurt met de uitkomsten van inspraak. En dat iedereen te horen krijgt wát er met de uitkomsten is gedaan. Zo kun je samen zorgen voor een goed leven van cliënten.

Wat is inspraak?

Je hebt zeggenschap, medezeggenschap en inspraak. 

  • Zeggenschap betekent dat je als cliënt zegt wat voor jou belangrijk is. En wat jij nodig hebt in het dagelijks leven. Daar kun je zelf over beslissen. Dit doe je bijvoorbeeld voor jouw zorgplan.
  • Bij medezeggenschap kom je op voor de gezamenlijke wensen en belangen van cliënten bij een zorgorganisatie. Dit gebeurt in een cliëntenraad.
  • Bij inspraak vertellen cliënten en naasten over wat hun wensen en meningen zijn. Over onderwerpen die belangrijk zijn in het dagelijks leven van cliënten. Ook cliënten en naasten die niet in de cliëntenraad zitten. Zij delen hun wensen en meningen met de zorgorganisatie en de cliëntenraden.

Kernbegrippen

  • Draagvlak en wederzijds vertrouwen creëren.
  • Van overleg naar dialoog.
  • Zicht op zorg dankzij ONS-functie om rapportages mee te lezen en informatie toe te voegen.
  • Terugkoppeling.

1. Doelstelling:

Het doel van dit beleid is om een gestructureerd en effectief mechanisme voor inspraak te bieden aan cliënten met een handicap, hun vertegenwoordigers en verwanten binnen onze zorginstelling. Inspraak is essentieel om de kwaliteit van zorg te waarborgen, de tevredenheid van de cliënten te
verbeteren en een inclusieve zorgomgeving te bevorderen.

2. Principes van inspraak:

– Gelijke toegang: Elk individu, ongeacht hun handicap of communicatievaardigheden, heeft het recht om zijn of haar mening te uiten en deel te nemen aan besluitvormingsprocessen die van invloed zijn op hun zorg.

– Respect: We respecteren de unieke behoeften, voorkeuren en standpunten van elke cliënt, vertegenwoordiger en verwant en zorgen voor een cultuur van openheid en respectvolle communicatie.

– Inclusiviteit: We streven ernaar om diverse inspraakmogelijkheden te bieden die rekening houden met verschillende communicatiestijlen, capaciteiten en voorkeuren van onze cliënten en hun vertegenwoordigers en verwanten.

– Transparantie: We communiceren duidelijk over inspraakmogelijkheden, besluitvormingsprocessen en de uitkomsten van inspraakinitiatieven.

3. Inspraakmogelijkheden:

– Cliëntenraad: We ondersteunen de oprichting en werking van een cliëntenraad met zitting van vertegenwoordigers en verwanten. De cliëntenraad heeft als doel om de belangen van cliënten te behartigen, feedback te geven over de kwaliteit van zorg en betrokken te worden bij besluitvormingsprocessen. Jaarlijks wordt er een enquête gehouden om tot oprichting te komen.

– Verwantenraad: Een informele samenkomst per kwartaal van een afvaardiging van ouders die samen met de directie ‘knelpunten’ en vragen bespreken.

– Individuele gesprekken: We bieden regelmatig individuele gesprekken aan tussen cliënten, hun vertegenwoordigers en zorgverleners om feedback te verzamelen, zorgplannen te bespreken en beslissingen te nemen in overleg met de cliënt.

– Tevredenheidsenquêtes: We voeren regelmatig tevredenheidsenquêtes uit onder cliënten, vertegenwoordigers en/of verwanten om hun ervaringen en meningen over de geboden zorg te evalueren en verbeterpunten te identificeren.

– Bijeenkomsten: We organiseren periodiek bijeenkomsten (‘fairs´) waar familieleden en verwanten informeel samen kunnen komen om informatie te delen, een meet&great te houden, en te ervaren wat Elazorg op het gebied van dagbesteding voortbrengt.

– Huiskameroverleg: Maandelijks wordt er per woongroep een huiskameroverleg georganiseerd waarbij een ieder punten van algemeen belang kan inbrengen.

4. Verantwoordelijkheden:

– Zorgverleners zijn verantwoordelijk voor het actief betrekken van cliënten, vertegenwoordigers en verwanten bij besluitvormingsprocessen die van invloed zijn op hun zorg.

– Het management is verantwoordelijk voor het faciliteren van inspraakmogelijkheden, het ondersteunen van de cliëntenraad en het waarborgen van transparantie en open communicatie.

– Cliënten, vertegenwoordigers en verwanten worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan inspraakinitiatieven, feedback te geven en bij te dragen aan de verbetering van de zorg.

5. Evaluatie en verbetering:

Dit beleid zal regelmatig worden geëvalueerd om de effectiviteit van de inspraakmogelijkheden te beoordelen en verbeteringen aan te brengen op basis van feedback van cliënten, vertegenwoordigers, verwanten en zorgverleners. Aanpassingen zullen worden gemaakt om ervoor te zorgen dat inspraakprocessen voldoen aan de behoeften en verwachtingen van alle betrokkenen in de gehandicaptenzorg.