Missie & Visie

We staan voor
Kleinschalige, veilige woon (werk) – en leefplek voor mensen met een beperking, die elders niet ‘aarden’, met oog voor- en aansluitend bij- de behoefte van de mens.

Waarom we bestaan
Wij ontlenen ons bestaansrecht door net dat stapje extra voor de cliënt te doen, daar waar het andere instellingen en organisaties het aan daadkracht en vasthoudendheid ontbreekt om onze doelgroep recht te doen.

Primaire functie
Zorg bieden, aan een kwetsbare doelgroep, die, zonder onze tussenkomst, aan kwaliteit van leven inboet.

Waar voorzien we in
We voorzien in een – warm- thuisgevoel door het bieden van structuur en veiligheid, wat ons tot een plek maakt voor doelgerichte persoonlijke groei, in de tijd en ruimte die daarvoor nodig is.

Wat willen we zijn op langere termijn
Een veilige woon- en werkvoorziening zijn met letterlijk meer woon- en leefruimte, binnen het bereik van de faciliteiten van een kleine stad, met ‘ruimte om te ademen’ in de directe omgeving.

Wie willen we zijn op langere termijn
Een slagvaardige organisatie met korte communicatielijnen, die vanuit de Hermeneutische cirkel begeleiding van de cliënt nastreeft. Waarin de kwaliteit van leven (zingeving en perspectief) van de cliënt centraal staat.

Hoe komen we daar
Door het vast- en samenstellen van een passend, op haar taken uitgerust, team onder aansturing en verantwoordelijkheid van een teamleider, intern ondersteund door een bij de visie aansluitende gedragskundige en, zo en waar nodig, gebruik makend van externe expertise.

Kernwaarden, gemeenschappelijk vertrekpunt

Waar geloven we in

De oprechte betrokkenheid bij de problematiek van de cliënten en de verbondenheid met de organisatie, als middel om het leven van de doelgroep te verbeteren. Waarom kunnen we dit? Er is grote diversiteit aan individuele eigenschappen en kunde binnen het team. Door het creëren van eigenaarschap is dit effectief in te zetten ten gunste van de organisatie en de medewerker zelf.

Bovenstaande samenvattend verwoord. 

Missie
Wij bieden een kwalitatief passend zorgaanbod aan mensen met een beperking (zie uitzonderingsclausule) en bijkomende complexe problematiek, die het aan de juiste omstandigheden en begeleiding ontbreekt, om vanuit een samen tot stand gebrachte basis persoonlijke groei door te maken.

Visie
Doorgroeien in al onze facetten naar een omgeving, waarin er ruimte is, en die ‘lucht’ geeft, voor de begeleiding van onze doelgroep vanuit een benaderingswijze van het gedrag van de cliënt, waarin de cliënt, met zijn levensverhaal, geestelijke, sociale en lichamelijke ontwikkeling, als geheel wordt gezien en benaderd.

De basis van onze visie – de kijk op, naar – onze cliënten, is ‘De Hermeneutische cirkel’. 

De Hermeneutische Cirkel is een hulpmiddel om een inschatting te maken hoe de emotionele draagkracht, het verstandelijke niveau, de sociale ontwikkeling, de vaardigheden, de achtergrond en eventuele opmerkelijke gebeurtenissen zich verhouden in het leven van iemand met een verstandelijke beperking. Door gebruik te maken van de methodiek van de hermeneutische cirkel kun je de mens in zijn totaal leren zien en daardoor beter leren begrijpen.

Indien kernwaarden, missie en visie duidelijk en herkenbaar worden geformuleerd en verwoord, zal dit aanzetten tot meer ‘gewenst en voorgenomen gedrag’ van de betrokkenen.

Kortom: Indien het eenieder duidelijk is waar we voor staan en gaan, met welke tools en via welke weg, is de kans groter dat doelstellingen nagestreefd worden en zelfs een reële kans op het behalen van gestelde doelen.